Публічний договір-оферта

на поставку медичних виробів та інших супутніх товарів

Цей договір є угодою між ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЕНКОМ СИСТЕМС" в особі директора Мухи Світлани Вікторівни, що діє на підставі Статуту Товариства (далі – Постачальник), та будь-якою фізичною або юридичною особою, яка звернулася до Постачальника для купівлі медичних виробів та інших супутніх товарів (далі – Покупець), що включає всі суттєві умови поставки Постачальником медичних виробів та інших супутніх товарів.

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Відповідно до ст.ст. 633, 634, 641 і глави 63 Цивільного кодексу України цей Договір є публічним Договором (публічною офертою), що містить всі істотні умови поставки Постачальником медичних виробів та інших супутніх товарів (далі – Товар) та пропонує необмеженому колу фізичних та юридичних осіб придбати медичні вироби та інші супутні товари на умовах, визначених цим Договором.

1.2. Умови цього Договору встановлюються однаковими для всіх Покупців, крім тих, кому надані відповідні знижки за окремою домовленістю.

1.3. Постачальник не має права відмовитися від укладення цього Договору за наявності у нього відповідного Товару.

1.4. Постачальник підтверджує, що має всі необхідні дозволи на здійснення господарської діяльності, пов’язаної з виконанням цього Договору, і несе відповідальність в разі порушення прав покупців в процесі виконання Договору і реалізації Товарів.

1.5. Договір є обов’язковим для виконання Постачальником з моменту його оприлюднення на офіційному вебсайті Постачальника – www.ncom.in.ua.

1.6. У разі якщо законодавством України встановлено норми, які суперечать цьому Договору, перевагу при застосуванні матимуть відповідні норми законодавства України.

2. ПРИЙНЯТТЯ (АКЦЕПТУВАННЯ) ДОГОВОРУ

2.1. Договір вважається укладеним після оформлення та оплати Товару Покупцем на вебсайті www.ncom.in.ua.

2.2. Дата оформлення та оплати Товару вважається датою укладення цього Договору. Покупець вважається ознайомленим з Договором в момент укладання Договору.

2.3. Укладаючи Договір, Покупець автоматично погоджується з повним та безумовним прийняттям положень Договору.

2.4. Всі умови Договору, викладені в цій Публічній оферті, є обов’язковими для Сторін. Якщо Покупець не згодний з умовами Договору, він не має права укладати цей Договір.

2.5. Укладаючи Договір (тобто акцептуючи умови існуючої Пропозиції (Оферти) шляхом оформлення замовлення), Покупець підтверджує наступне:

а) Покупець цілком і повністю ознайомлений, і згоден з умовами цієї пропозиції (оферти);

б) він дає дозвіл на збір, обробку та передачу персональних даних на нижчевикладених умовах. Дозвіл на обробку персональних даних діє протягом усього терміну дії Договору, а також протягом необмеженого терміну після закінчення його дії. Крім цього, укладенням Договору Покупець підтверджує, що він повідомлений (без додаткового повідомлення) про права, встановлені Законом України «Про захист персональних даних», про цілі збору даних, а також про те, що його персональні дані передаються Постачальнику з метою можливості виконання умов цього Договору, можливості проведення взаєморозрахунків, а також для отримання рахунків, актів та інших документів.

3. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

3.1. Постачальник зобов’язується передати у власність Покупця медичні вироби та інші форми медичного асортименту (далі – Товар), а Покупець зобов’язується прийняти Товар та оплатити його на умовах цього Договору.

3.2. Найменування, асортимент Товару визначаються за цим Договором на підставі Прейскуранта Постачальника, що діє на момент замовлення Товару Покупцем. Зміна та/або оновлення такого Прейскуранта здійснюється за внутрішніми правилами Постачальника.

3.3. Кількість Товару, що продається за цим Договором, визначається Покупцем при замовленні Товару та зазначається в накладних на Товар, який поставляється.

3.4. Постачальник гарантує якість та комплектність Товару. На дефектний Товар оформлюється рекламаційний акт, який підписується обома Сторонами.

3.5. Гарантійні умови визначаються Гарантійною програмою, яка міститься в Додатку 1 до Договору.

4. ЦІНА І ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ

4.1. Товар продається Покупцю за цінами, зазначеними на вебсайті www.ncom.in.ua.

4.2. Загальна сума Договору складає загальну вартість Товару, проданого відповідно до умов цього Договору, і визначається шляхом складення сум товарних партій, визначених у накладній або накладних.

4.3. Усі суми за Договором оплачуються Покупцем в гривнях шляхом перерахування на поточний рахунок Постачальника.

4.4. Ціна на Товар визначена в національній валюті України – гривні.

4.5. Покупець здійснює оплату вартості Товару, що поставляється, у національній валюті України шляхом безготівкового перерахування грошових коштів на поточний рахунок Постачальника. Днем здійснення платежу вважається день, в який сума, що підлягає сплаті, надійшла на поточний рахунок Постачальника.

4.6. Якщо Постачальником здійснюється дві та більше поставок Товару на користь Покупця, грошові суми, що отримує Постачальник від Покупця, покривають заборгованість Покупця перед Постачальником в порядку черговості, починаючи з першої очікуваної оплати (самої ранньої дати кінцевого строку оплати, який зазначений у накладних), яку зобов’язаний здійснити Покупець, в порядку зростання дати кінцевого строку оплати грошових сум за накладними на Товар, який продався, незалежно від того, що вказано Покупцем в призначенні платежу при здійсненні оплати.

4.7. Оплата Покупцем товару за цим Договором здійснюється в момент замовлення Товару.

5. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН

5.1. Постачальник має право:

5.1.1. Вимагати від Покупця вчасної оплати за Товар згідно з умовами цього Договору.

5.1.2. Афішувати наявність ділових відносин із Покупцем в засобах масової інформації та соціальних мережах.

5.2. Постачальник зобов’язується:

5.2.1. Передати Покупцеві Товар належної кількості, якості і в асортименті, що відповідають заявці Покупця, у строки та на умовах, зазначених у цьому Договорі та Додатках до нього.

5.2.2. Надавати необхідний пакет супровідних документів згідно з діючим законодавством, які передаються Покупцю разом з Товаром.

5.2.3. Надати сертифікати (або інші супровідні документи щодо якості) на паперовому носії за вимогою Покупця протягом 2-х робочих днів з моменту отримання відповідної вимоги.

5.2.4. Своєчасно направляти до Покупця своїх представників для оперативного вирішення усіх питань.

5.3. Покупець зобов’язується:

5.3.1. Здійснити приймання Товару за кількістю, якістю й асортиментом, визначеним цим Договором та видатковими накладними.

5.3.2. Оплатити Товар в порядку, визначеному в цьому Договорі.

6. УМОВИ ПОСТАВКИ

6.1. Товар поставляється Покупцю зусиллями Постачальника в строк, який зазначається Продавцем під час підтвердження замовлення.

6.2. Датою переходу права власності є момент підписання видаткової накладної на Товар.

6.3. Товар передається Покупцеві або призначеній ним третій особі за наявності у представника Покупця довіреності на право його отримання.

6.4. Приймання Товару в кількості і асортименті здійснюється на підставі відповідної заявки на Товар.

Передача Товару підтверджується шляхом підписання відповідної видаткової накладної на Товар.

7. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

7.1. У разі невиконання або неналежного виконання своїх зобов’язань за договором Сторони несуть відповідальність, передбачену чинним законодавством та Договором.

7.2. У разі затримки оплати товару або оплати не в повному обсязі, Покупець сплачує Постачальнику неустойку у розмірі подвійної облікової ставки НБУ від суми неоплаченого товару за кожен день затримки.

7.3. Сплата штрафних санкцій не звільняє Постачальника від виконання своїх зобов’язань за цим договором.

7.4. Покупець зобов’язаний своєчасно та в повному обсязі сплатити за поставлений товар.

7.5. Усі суперечки та розбіжності, що виникають у зв’язку з виконанням цього Договору, підлягають вирішенню шляхом переговорів уповноважених представників Сторін. У разі якщо сторони не досягли взаємної згоди протягом 60 днів, всі суперечки, що виникають з цього Договору, передаються на розгляд Постійно діючого третейського суду при Київській торгово-промисловій палаті.

8. ФОРС-МАЖОР

8.1. Сторони звільняються від відповідальності за часткове або повне невиконання зобов’язань за договором, а також неналежне виконання якщо це стало наслідком обставин непереборної сили, які виникли після підписання Договору й Сторони не могли передбачати й запобігти їхніми розумними мірами й розуміються як обставини, що виникли в результаті непередбачених і невідворотних подій надзвичайного характеру, що не піддаються контролю Сторін, включаючи пожежу, повінь, епідемії та пандемії, землетрус і будь-які інші стихійні лиха, а також війну, воєнні дії, повстання, саботаж, страйки, локаути, оголошення ембарго або блокади, ворожі дії будь-якої іншої держави, і якщо ці обставини безпосередньо вплинули на виконання Договору. В цьому випадку виконання обов’язків буде продовжено після закінчення дій цих обставин. У випадку дії цих обставин більше двох місяців, Сторони вправі відмовитися від виконання цього Договору.

8.2. Наявність обставин непереборної сили підтверджується відповідним документом, яка видається Торгово-промисловою палатою.

9. СТРОК ДІЇ ТА УМОВИ РОЗІРВАННЯ ДОГОВОРУ

9.1. Цей Договір вступає в дію з моменту його акцептування Покупцем та діє до моменту поставки Товару постачальником.

9.2. Дострокове розірвання Договору можливе за ініціативою будь-якої Сторони, при цьому зацікавлена Сторона інформує про свої наміри та погоджує їх з іншою Стороною у письмовому вигляді. Дострокове розірвання Договору за угодою Сторін не відміняє проведення розрахунків за поставлений товар по Договору в повному обсязі на момент розгляду ініціативи однієї із сторін.

10. ІНШІ УМОВИ

10.1. Якщо якесь з положень Договору виявиться недійсним внаслідок введення в дію або припинення дії якого-небудь закону або іншого нормативного акту, таке положення буде вважатися відсутнім у Договорі з моменту введення або припинення дії зазначених нормативних актів, при цьому інші положення Договору залишаються в силі.

10.2. Сторони домовились про те, що текст Договору, будь-які матеріали, інформація та відомості, які стосуються Договору, в т.ч., але не виключно цінові пропозиції, накладні, інші комерційні умови Договору, є конфіденційними і не можуть передаватися третім особам без попередньої письмової згоди на це іншої Сторони, окрім випадків коли така передача пов’язана з отриманням офіційних дозволів, документів для виконання умов Договору чи сплати податків, інших обов'язкових платежів, а також у випадках, передбачених діючим законодавством та цим Договором.

10.3. Постачальник є платником податку на загальних підставах. Постачальник є платником ПДВ.